Regulamin konkurs – „Karnety na Good Game i Comic Con ” (dalej „Regulamin”)

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1) Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs.
2) Organizatorem konkursu jest MKT Group Sp. z o.o., ul. Mroczna Mroczna 5a/45, 01-456 Warszawa. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 kc. Konkurs jest zorganizowany w ramach profilu na portalu Facebook „MKT GROUP - Agencja Eventowo-Marketingowa”
3) Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002 r., nr 101 poz. 926 ze. zm). Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu na podstawie umowy innym osobom trzecim, jedynie w celu wypełnienia zobowiązań wynikających z Konkursu w stosunku do jego Uczestników, w szczególności polegających na przyznawaniu i wydawaniu nagród. Uczestnicy mają prawo do wglądu do swoich danych lub danych osobowych reprezentowanych przez siebie Uczestników oraz do ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.
4) Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem profilu MKT GROUP -
Agencja Eventowo-Marketingowa na portalu www.facebook.com, znajdującego się pod adresem https://www.facebook.com/ mktgrouppl
5) Konkurs trwa od dnia 17.05.2017 r. do dnia 23.05.2017 r.
6) Uczestnikiem Konkursu może być:
a) każda pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium Polski.
b) Każda osoba posiadająca konto na portalu społecznościowym „Facebook” i spełniająca warunek punktu 6a)
7) W Konkursie nie mogą wziąć udziału pracownicy Organizatora ani ich małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, przysposobieni, przysposabiający. W przypadku, gdy zwycięzcami okażą się osoby wymienione w niniejszym punkcie, osoby te tracą uprawnienie do nagrody.

§2
ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

1) W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik powinien w czasie jego trwania spełnić łącznie warunki określone w Regulaminie, w szczególności:
a) zapoznać się z zasadami uczestnictwa w Konkursie i Regulaminem Konkursu
b) posiadać aktywne konto w serwisie www.facebook.com;
c) do dnia 23.05.2017 r. wysłać podpowiedz na jedno wybrane pytanie konkursowe w formie komentarza pod postem konkursowym na profilu MKT GROUP - Agencja Eventowo-Marketingowa https://www.facebook.com/mktgrouppl/. Odpowiedź na wybrane pytanie konkursowe musi być oryginalnie wykonana przez Uczestnika Konkursu.
d) Dokonanie Zgłoszenia do Konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu Konkursu.
e) Zwycięzca Konkursu zostanie wyłoniony przez Komisję Konkursową, złożoną z przedstawicieli
Organizatora. Przy czym Nagrody otrzymają osoby, które zdaniem Organizatora przesłały najciekawsze prace.
2) Zabronione jest używanie skryptów, botów klikających, jakichkolwiek form automatyzacji uczestnictwa udziału w konkursie. Odpowiedzi konkursowe udzielone za ich pomocą nie będą uwzględniane.
3) Zabronione jest korzystanie z multikont, kont fałszywych lub jakichkolwiek innych form zwiększenia swojej szansy na wygraną.
4) Organizator ma prawo kontaktowania się z Uczestnikami za pomocą udostępnionych przez serwis Facebook funkcjonalności oraz poprzez przekazane Organizatorowi przez Uczestników kanały komunikacji.

§3
ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW

1) Nagrody będą przyznawane na następujących zasadach:
a) Nagroda zostanie przyznana osobie, która wzięła udział w konkursie i spełniła wymogi regulaminu. Ocenianym zadaniem jest komentarz z odpowiedzią na jedno wybrane pytanie konkursowe przez Uczestnika Konkursu. Pytanie związane z karnetami na Good Game Expo – „League of Legends czy Starcraft II – w co wolisz grać i dlaczego?”. Pytanie związane z karnetami Warsaw Comic Con – „Jakie byłoby twoje pierwsze pytanie do gwiazdy serialu „Gra o Tron” Charles Dance’a?”
b) W dniu 17.04.2017 na profilu MKT GROUP - Agencja Eventowo-Marketingowa
https://www.facebook.com/mktgrouppl/ pojawi się konkursowy post. Uczestnicy muszą zamieścić komentarz z odpowiedzią na jedno wybrane pytanie pod postem konkursowym.
c) Przy przyznawaniu Nagród Komisja weźmie pod uwagę następujące kryteria:
I Kryterium oryginalności – ciekawy i oryginalny komentarz;
II Kryterium autorstwa – komentarz powinien być wykonany samodzielnie przez Uczestnika konkursu. Nagrodę otrzymają osoby, które najciekawiej odpowiedziały na pytanie konkursowe.

§4
NAGRODY

1) W Konkursie przyznawane będą następujące nagrody (dalej „Nagrody”):
a) 3 karnety - w tym po 1 karnecie na jednego Zwycięzcę – upoważniające do jednorazowego,
bezpłatnego wstępu na targi Good Game Expo w pakiecie normal 1 lub 2 czerwca 2017r. po
uprzednim zarejestrowaniu się na stronie www.googgameexpo.com lub w Biurze Obsługi Targi Ptak Warsaw Expo.
b) 2 karnety – w tym po 1 karnecie na jednego Zwycięzcę - upoważniające do jednorazowego, bezpłatnego wstępu na targi Warsaw Comic Con w pakiecie normal 1 lub 2 czerwca 2017r. po uprzednim zarejestrowaniu

§5
POWIADOMIENIE O WYGRANEJ

1) Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do dnia 24.05.2017 w formie wpisu na stronie
https://www.facebook.com/mktgrouppl/, zawierającego imię i nazwisko Zwycięzcy lub nazwy profilu Zwycięzcy, pod jakim funkcjonuje w serwisie Facebook. W tym samym wpisie Zwycięzca zostanie poproszony o kontakt z administratorem strony https://www.facebook.com/twojainicjatywa/ za pomocą wiadomości prywatnej z wykorzystaniem funkcjonalności serwisu Facebook.
2) Zwycięzca zobowiązany jest do końca dnia 24.05.2017 przesłać wiadomość prywatną z
wykorzystaniem funkcjonalności serwisu Facebook z danymi niezbędnymi do przekazania nagrody, tj. w szczególności adresu, pod który ma nastąpić doręczenie nagrody. Niezachowanie tego terminu, podanie nieprawidłowego adresu lub danych, o których mowa w zdaniu poprzednim, a także inne uchybienia powodujące niemożliwość doręczenia nagrody skutkują utratą prawa do niej, a nagroda pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.

§6
WYDANIE NAGRÓD W KONKURSIE

1) Nagroda w Konkursie zostanie wysłana za pośrednictwem Poczty Polskiej na koszt Organizatora, na adres Zwycięzcy wskazany w wiadomości prywatnej, będącej odpowiedzią na powiadomienie o wygranej.
2) Zwycięzca nie może domagać się zamiany wygranej Nagrody na inną, w tym na ekwiwalent pieniężny.
3) Nagroda zostanie wysłana Zwycięzcy nie później niż do dnia 25.05.2017 r.
4) Nagrody,

§7
PROCEDURA POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

1) Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników Konkursu wyłącznie w formie pisemnej na adres Organizatora w ciągu 14 dni od zakończenia konkursu (decyduje data stempla pocztowego).
2) Reklamacja powinna zawierać:
a) wskazanie imienia, nazwiska, adresu do korespondencji oraz numeru telefonu kontaktowego;
b) uzasadnienie powodów wniesienia reklamacji;
c) podpis reklamującego.
3) Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru wysłanym w terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.

§8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W kwestiach nieobjętych Regulaminem będą miały w szczególności zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
2) Uczestnik konkursu z chwilą nadesłania prac oświadcza, że jest autorem komentarza.
Odpowiedzialność, za wszelkie roszczenia osób trzecich, które mogłyby zostać skierowane do Organizatorów Konkursu, przyjmuje na siebie Uczestnik Konkursu.
3) Regulamin Konkursu udostępniony będzie do publicznej wiadomości na stronie internetowej https://www.facebook.com/mktgrouppl/ oraz w siedzibie Organizatora.
4) Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany przez serwis Facebook ani z nim związany. Dane podawane przez Uczestnika są danymi podawanymi Organizatorowi, a nie serwisowi Facebook.

Polityka prywatności
1) Każdy z Uczestników biorących udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
2) Dane osobowe Uczestników Konkursu wykorzystywane będą zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. Przetwarzanie danych może zostać powierzone na podstawie umowy innym podmiotom trzecim, jedynie w celu wypełnienia zobowiązań wynikających z Konkursu w stosunku do jego Uczestników, w szczególności polegających na przyznawaniu i wydawaniu nagród.
3) Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
4) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.
5) Strona https://www.facebook.com/mktgrouppl/ podlega regulacjom i polityce prywatności serwisu Facebook. Więcej informacji na temat „Polityki prywatności” na Facebook.com znajduje się tutaj:
http://www.facebook.com/about/privacy/. Polityka prywatności stron zewnętrznych, do których odnośniki znajdują się na stronie https://www.facebook.com/twojainicjatywa/ jest regulowana osobnymi postanowieniami.